Styling av ett soffbord för att göra ditt vardagsrum levande

Soffbordet är en mittpunkt i alla konventionella och avslappnade bostäder, så varför inte visa det som en mittpunkt?

Soffbord som är funktionella i hem: från landning för drinkar, fötter eller fjärr-TV till en plats där viktiga prydnadsstycken visas. Vissa kanske tycker det är en svår uppgift när det gäller att utforma ett soffbord, men med rätt dekorationer är det ett utmärkt sätt att lägga till attraktion i ett utrymme. Vi har listat några tips och grundläggande metoder för att skapa en förnuftig dekorativ design för soffbord av alla typer.

REGELN

Regeln har varit en riktlinje för implementeringen av designen under lång tid. Det är en designprincip som påverkar varje utrymme i ditt hem. Det dikterar objektlayout, storlek och form, ett köks arbets triangel, också färg, mönster och tygdesign i ditt utrymme. Den mänskliga hjärnan tycker om att förbrylla saker snabbt tillsammans och kan alltid hitta fokus och balans med tre.

Börja med tre riktigt olika föremål och prova olika arrangemang, leta efter en balans som ser perfekt ut för ditt soffbord.

ARRANGERA MÅL

Att ordna bitar tillsammans är ytterligare ett sätt att skapa balans, beroende på storleken och stilen på ett soffbord. Symmetri fungerar utmärkt som en metod för att uppnå balans när du använder två bord, ett glasbord med tvålagsbord eller fyrkantigt bord.

STILNING MED HÖJDER

Användningen av föremål med olika höjder håller ögat i rörelse och skapar mer estetisk. Ögonen bör flytta från en bit till en annan i väl utformade, aldrig fångas på en nivå.

FORMAR KOMBINATION

Ett sätt att skapa uppmärksamhet är att visa en kombination av former på ett soffbord. Leta efter föremål som är så enkla som en dekorativ fyrkantig låda och en rektangulär bok med ett cirkulärt ljus. Antingen är det ett extravagant köpt objekt på en resa eller en gammal familjantik, ett utmärkt sätt att visa dessa skattade bitar än i mitten av rummet där de får den uppmärksamhet de värderar. Dessutom tjänar extraordinära saker alltid som underbara utgångspunkter för konversation.

Har du några frågor angående utformning av ditt soffbord? Kontakta oss! Vi skulle gärna svara på dina frågor angående designen.

Soffor & Fåtöljer Bäddsoffor Hörnsoffor Soffgrupp Soffor Vilstol Och Fåtöljer Vardagsrum Set Soffbord Tv-Bänkar Vitrinskåp Matplats Set Bord Stolar Sängar Moderna Sängar Kontinentalsängar Sängramar Våningssängar
Barnsängar Kontorsmöbler Skrivbord Arbetsstolar Gaming Stolar Hall Mattor Lampor Taklampor Golvlampor
Bordslampor Vägglampor Sängkläder Vaser Konstgjorda Växter Och Plastblommor Kuddar Väggklockor Väggspeglar Tavlor & Bilder Köksutrustning Matserviser Bestick Dukar Kontorsmöbler Kontorssoffor Butikshyllor
Datorbord Mottagning Bord Badrumsskåp Blandare & Vattenkran Klinker Duschhörnor Inomhuspanel Ljudabsorbent Utemöbler & Trädgårdsmöbler Elcyklar Fatbike MTB Cyklar Husdjurstillbehör Barnvagnar
Lekhagar

Styling a Coffee Table to Make Your Living Room Vibrant

The coffee table is a centerpiece of every conventional and casual living space, so why not display it as a center point?

Coffee tables functional in homes: from a landing for drinks, feet or remote television to a place where significant ornament pieces are displayed. Some may think it as a difficult task when it comes to styling a coffee table but with the right decorations, it is an excellent way to add attraction to a space. We have listed some tips and basic methods on how to make a sensible decorative design for coffee tables of all types.

THE RULE

The rule  has been a guideline for the implementation of the design for a long time. It is a principle of design that affects every space in your home. It dictates object layout, size and shape, a kitchen’s work triangle, also the color, pattern and fabric designs of your space.The human brain enjoys puzzling things together quickly and can always find the focal point and balance with three.

Begin with three really different objects and try various arrangements, searching a balance that looks perfect for your coffee table.

ARRANGING OBJECTS

Arranging pieces together is additional way of creating balance, depending on the size and style of a coffee table. Symmetry works great as a method of attaining balance when using two tables, a glass table with two-tiered table, or square table.

STYLING WITH HEIGHTS

The use of objects with different heights keeps the eye moving and creates more aesthetic. The eyes should be moving from one piece to another in well designed, never get trapped on one level.

SHAPES COMBINATION

A way of creating attention is to display a combination of shapes on a coffee table. Look for items as simple as a decorative square box and rectangular book with a circular candle. Either it’s an extravagantly purchased item on a travel or an old family antique, a great way to display these treasured pieces than in the center of the room where they gets the attention they worth. Besides, extraordinary things always serve as wonderful starting points for conversation.

Do you have any questions regarding styling your coffee table? Contact us! We would be pleased to answer any of your questions regarding the design.